12 

За Нас

ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје, е трговско друштво кое веќе 14 години наназад нуди комплетно графичко решение и на тој начин успева да ги реализира сите идеи на своите клиенти.

Почнувајќи како мала фирма во 1997-та година, а продолжувајќи во 2002-та година како д.о.о., па се до денес, успеавме сосема природно да се наметнеме на нашиот пазар како неопходна алка во синџирот.

Ако на почетокот печатењето беше нашата основна дејност, денес таа е надополнета како со сопственото производство така и со застапување на неколку светски брендови во нашата земја меѓу кои:

- текстилниот гигант од САД - FRUIT OF THE LOOM, со промотивниот текстил како маички, блузони, шушкавци... наменети за брендирање;

- Италијанскиот синоним за капи ATLANTIS, со разновидни модели и бои наменети за брендирање кои ги задоволуваат сите вкусови;

- Германскиот производител RITTER PEN, кој со своите модели и цени е без конкуренција.

- Шпанскиот производител GAMAX, чии машини и репроматеријали за беџoви, привезоци и значки веќе се наоѓаат во секоја графичка фирма

- Италијанскиот производител за бои KIIAN, преку својот најпродаван бренд ARGON MANOUKIAN за кој самото име говори.

- Италијанскиот производител на самолепливи фолии CARTONGRAF, чии квалитетни производи може да ги добиете за најдобра цена.

- Италијанскиот производител нa брендот EURODROP, чии машини и смоли ќе ја реализираат вашата фантазија за 3Д налепници.

- брендовите од рекламниот програм ITEK, ULTRA, BRUNO, X-PEN и CASTELLI, кои ја надополнуваат веќе богатата понуда на рекламен материјал.

Од сето претходно споменато ПОПЕ КОМПАНИ со својата печатница не само што прерасна во еден од лидерите во областа на графиката туку и стана еден од гласните промотори на новините од графичката област како и од областа на промотивниот сектор во нашата земја.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Us

POPE COMPANY DOO Skopje is a trading company witch almost 14 years offers a completely graphic solution and in this way we succeed to realize all ideas of our clients.

Starting as a small company  in 1997, we continued in 2002 as a company with limited liability, until today when we succeeded completely naturally to intrude ourselves on our market as a necessary ring in the chain.

In the beginning graphic printing was our primary activity, today it is complemented not only with our own manufacture but as well as with the representing several world brands in Macedonia like:

- USA textile giant FRUIT OF THE LOOM, promotional textile fabrics -T-shirts, sweats, polo’s, windbreakers ... designed for branding;

- Italian synonym for caps ATLANTIS, with different models and colors designed for branding that will satisfy the taste of all customers;

- German manufacturer RITTER PEN, that with their models and process are without competition,

- Spanish manufacturer GAMAX, whose machines and repromaterials for button badges, key rings, pins... are present almost in every graphic company in Macedonia;

- Italian manufacturer of inks KIIAN group, through his most popular brand ARGON MANOUKAN

- Italian manufacturer of self-adhesive foils CARTONGRAF where you can get quality products for the best price;

- Italian manufacturer EURODROP whose machines and resins will make your fantasy about 3D doming stickers come true;

- Brands as ITEK, ULTRA, BRUNO, X-PEN and CASTELLI that completes the rich offer of quality business gifts.

If we look behind us, we can make a conclusion that POPE COMPANY with its own printing office became not only one of the leaders in the graphic area, but also one of the main promoters of the innovations in the graphic area, as well as the promotional materials market in our country.


со почит,
ПОПЕ компани